آمادگی برای ازدواج

اعتمادسازی در زندگی مشترک

اعتماد سازی
به قلم مشاور

اعتماد یعنی: توانایی شریک کردن دیگری در همه دارایی هایی که داریم) جسمی، احساسی، عاطفی، معنوی، اجتماعی، اقتصادی(با علم به این که مورد استهزاءو تمسخر قرار نمی گیریم. زمانی به طرف مقابلمان اعتماد کامل داریم که همه دارایی هایمان را با او شریک شویم و از مورد استهزاء قرار گرفتن نترسیم. حتی آن را پیش بینی هم نکنیم. اگر چنین نباشد هم به طرف متقابل اعتماد نداریم هم به خودمان. اعتماد داشتن به خود زمینه اعتماد دیگران به ما و توانایی بخشیدن خطاهای دیگران را فراهم می کند.

 • اریکسون می­گوید: صمیمیت عبارت است از توانایی متعهد کردن خود به وابستگی به دیگری) وابستگی به معنای مثبت (و رشد دادن توانایی اخلاقی برای پایبندی به آن تعهد.) صمیمیت بین انسان ها اعتماد ایجاد می کند)
 • پایه‌های اعتماد:
 1. فداکاری برای دیگران.
 2. شریک شدن با طرف مقابل در دارایی های خود.
 3. طرف مقابل را منحصر به فرد بدانیم.
 4. میزان زمانی که همسران برای هم می گذارند.
 5. او را برخود مقدم دانستن.
 6. فهمیدن حس یار.
 7. فهمیدن نیازهای یار.
 8. ریسک کردن جهت خدمت به یار.
 9. نگه داشتن حرمت یار در رابطه دو نفری تان و در حضور دیگران.
 10. انجام فعالیت های مشترک برای اهداف مشترک در طی زمان.
 11. رشد دادن شایستگی‌های خود.
 12. خود آشکار سازی آرام و تدریجی.
 • دوره آشنایی، دورهٔ میل پیدا کردن و جوانه زدن خواستن عشق، دوره نامزدی دوره پرورش صمیمیت ها و دوره عقد، دورهٔ پرورش تعهد و وفاداری است و هر کدام از این مراحل حذف شود یکی از اجزاء عشق ناقص می شود.
 • اعتماد در گذر زمان بوجود می آید. هر چه بیشتر دارایی هایمان را با طرف مقابل شریک شویم او بیشتر به ما اعتماد می کند و به جایی می رسد که او ما را تن‌ها به خاطر خودمان، نه بخاطر ویژگی‌هایمان دوست دارد. شکل گیری اعتماد از لحظه آشنایی آغاز می شود وتا شب عروسی باید به 100% برسد.
 • ما به دو دلیل برای کسی اعتبار قائل می شویم:
 1. او را به اعتبار انسان بودن و مخلوق بودن دوست داریم و معتبر می دانیم.
 2. برای بدست آوردن و داشتن او زحمت کشیده ایم. هر چه برای رابطه‌مان بیشتر زحمت کشیده باشیم برای آن اهمیت و اعتبار بیشتری قائل می شویم.
 3. اعتماد محصول با هم بودن است. بی اعتمادی محصول با هم نبودن.
 • برای ازدواج موفق شباهت در سه مورد زیر کلیدی است به ویژه در مورد دوم:
 1. گذشته
 2. باورها و نگرش ها
 3. فعالیت هایی که در حال حاضر انجام می دهند.

درباره ی نویسنده

مشاور

دیدگاهی بنویسید